Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

lanuch
1897 ed46 500
Reposted fromoutoflove outoflove via13-days 13-days
lanuch
0396 80d5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
lanuch
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibile invisibile
lanuch
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viainvisibile invisibile
lanuch
lanuch
3005 8bcd 500
Reposted fromkaiee kaiee viaastrid-anne astrid-anne
lanuch
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viaastrid-anne astrid-anne
lanuch
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustjustjust justjustjust

April 28 2017

lanuch
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadivi divi
lanuch
5376 6a0e 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viainvisibile invisibile
lanuch
5151 1b68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapequena pequena
lanuch
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
lanuch
2592 6645 500
lanuch

March 30 2017

lanuch
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl