Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

lanuch
0502 8cf3
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viareloveution reloveution
1214 a779

awake-society:

Make your choice

lanuch
lanuch
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viareloveution reloveution
lanuch
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution
lanuch
0090 aa72 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viareloveution reloveution
lanuch
lanuch
7216 ac6f 500
Reposted fromseriouslox seriouslox viabamboocha bamboocha
lanuch
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt
lanuch
7508 b0ce 500
Reposted fromlujek lujek vianutt nutt
lanuch
Reposted fromFlau Flau viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
lanuch
Nieważne, kto cię zranił. Ważne, kto sprawił, że znów się uśmiechasz.
— Evanna Shamrock

April 16 2018

lanuch
lanuch
lanuch
lanuch
3822 d97a 500
Reposted frommangoe mangoe vianutt nutt
lanuch
2620 d7f3
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianutt nutt
lanuch
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianutt nutt
lanuch
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl