Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

lanuch
lanuch
3751 3555 500
Reposted from2017 2017 viabamboocha bamboocha
lanuch
8396 3909 500
Reposted fromzciach zciach viabamboocha bamboocha
5928 7367 500

weallheartonedirection:

I’ve been watching this for a good 5 min

Reposted fromerikawithak erikawithak viabamboocha bamboocha
2185 5cd8 500

awwww-cute:

“Could you please take a photo of us, thanks!” (Source: http://ift.tt/2qKl8Ro)

Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viabamboocha bamboocha
lanuch
lanuch
5367 032d
Reposted fromdaten daten viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
lanuch
5036 99fb 500
lanuch
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viabamboocha bamboocha
lanuch
8520 8fa8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabamboocha bamboocha
lanuch
3358 38de 500
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viabamboocha bamboocha
lanuch
7146 7cf6 500
lanuch
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
lanuch
5892 4aa7
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via13-days 13-days
lanuch
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush via13-days 13-days
lanuch
lanuch
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via13-days 13-days
lanuch
9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant via13-days 13-days
lanuch
nie szukaj uzdrowienia u stóp tych którzy cię zniszczyli
— "mleko i miód" Rupi Kaur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl