Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

lanuch
8869 9de9
Reposted fromtichga tichga via13-days 13-days
lanuch
8869 9de9
Reposted fromtichga tichga via13-days 13-days
lanuch
lanuch
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution
lanuch
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viareloveution reloveution
lanuch
lanuch
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution
lanuch
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution
lanuch
lanuch
1719 edbd
Reposted fromRowena Rowena viaanotherwaytodie anotherwaytodie
lanuch
0517 03ec 500
elegancko
lanuch
lanuch
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
lanuch
Niech umrze setka osób, tysiąc, nawet i milion, a człowiek wzruszy tylko ramionami i powie, że tak już jest. Ale gdy zginie ktoś ważny dla ciebie, wszechświat zaczyna się sypać i kruszyć jak zbudowany z piasku zamek. Ziarenko po ziarenku, kawałek po kawałku, wszystkie smukłe wieże, krużganki, wyprofilowane ściany i mosty lecą w dół, by upaść i zlać się ze sobą w bezsensownym chaosie. 
— Jacek Kloss
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadotkliwie dotkliwie
lanuch
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadotkliwie dotkliwie

November 05 2018

lanuch
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viadotkliwie dotkliwie
lanuch
0324 d7de 500
Bieszczady mountains

October 28 2018

lanuch
4636 ded6 500
Reposted fromzciach zciach viaverdantforce verdantforce
lanuch
2596 f8dd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaarrives arrives
lanuch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl